Algemene-Voorwaarden

Artikel 1 – Voorwerp

1.1 Deze overeenkomst tussen enerzijds (i) de NV BREEX Europe (“BREEX”), met zetel te 9160
LOKEREN, Dijkstraat 22, met ondernemingsnummer 0537.365.350 en anderzijds de Klant wordt
beheerst door de voorwaarden en modaliteiten van de tussen partijen afgesloten huurovereenkomst,
met inbegrip van onderhavige algemene voorwaarden, de facturen en de eventuele bijzondere
voorwaarden vermeld op de huurovereenkomst (hierna gezamenlijk aangeduid als de
“Huurovereenkomst”). De Huurovereenkomst is van kracht na ondertekening van de overeenkomst
door de Klant en BREEX waarbij de ondertekening mede als aanvaarding van deze algemene
voorwaarden geldt, en zij vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen
en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze
Huurovereenkomst zouden voorafgaan. De Huurovereenkomst sluit de toepassing van de potentiële
algemene en/of andere voorwaarden van de Klant zelf uit. De verbintenissen van BREEX zijn
middelenverbintenissen.

1.2 De diensten van de Huurovereenkomst omvatten de huur van de toestellen ter beschikking
gesteld aan de Klant door BREEX zoals dat blijkt uit de bijzondere voorwaarden van de
Huurovereenkomst en het afgiftebewijs (hierna de “Huur”). De vergoedingen voor de Huur bestaat uit
een maandelijks huurbedrag, hierna “Huurprijs”).

1.3 De overeengekomen huurperiode zoals bepaald in de Huurovereenkomst vangt aan op de
datum van levering van de toestellen zoals hieronder verder uiteengezet in artikel 5.8. Behoudens
andersluidende bepaling wordt de Huurovereenkomst stilzwijgend verlengd met 12 maanden,
behoudens opzegging per aangetekend schrijven tenminste 6 maanden voor het verstrijken van de
contractuele periode.

1.4 De toestellen worden door de Klant gekozen onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De
Klant kiest op eigen initiatief de leverancier en de toestellen en bepaalt in alle vrijheid de technische
eigenschappen, modaliteiten en de plaats van de levering. De Klant ontslaat BREEX van elke
verplichting tot informatie en bevestigt dat hij met kennis van zaken contracteert. In geen geval kan
de Klant zich beroepen op moeilijkheden in verband met de toestellen, het gebruik of de prestaties
ervan en de ongeschiktheid ten opzichte van zijn noden. BREEX of haar aangestelde, draagt enkel
zorg voor het opstellen, afstellen en testen van de toestellen en verstrekt de Klant informatie over het
in gebruik nemen van de toestellen.

1.5 De Huurovereenkomst is steeds onderworpen aan de opschortende voorwaarde van een
positieve solvabiliteitscontrole van de Klant door BREEX. Indien uit solvabiliteitscontrole blijkt dat,
naar oordeel van BREEX, de Klant onvoldoende financiële mogelijkheden heeft voor de goede
uitvoering van deze Huurovereenkomst te kunnen waarborgen, zal BREEX de Klant (louter ter
informatie) verwittigen dat de opschortende voorwaarde niet vervuld is. Deze voorwaarde kan enkel
ingeroepen worden door BREEX en niet door de Klant.

Artikel 2 – Levering en ontvangst

2.1 De Klant verstrekt BREEX voor de geplande levering alle nuttige en noodzakelijke informatie
met betrekking tot de levering en verzekert dat de daartoe bestemde lokalen met de nodige
installaties en aansluitingen voorzien zijn. Indien de levering door gebreke hieraan niet op het
overeengekomen ogenblik kan plaatsvinden, zullen de kosten die hieraan verbonden zijn ten laste
van de Klant komen. De toestellen worden door BREEX rechtstreeks geleverd en in ontvangst
genomen door de Klant op de aangeduide plaats. De levering en installatie gebeurt op kosten en op
risico van de Klant. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken in hoofde van
BREEX een middelenverbintenis uit. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Klant,
impliceert de aanvaarding van de leveringstermijn, ook indien de indicatieve leveringstermijn daarbij
werd overschreden.

2.2 Tijdens de levering controleert de Klant de conformiteit van de toestellen en gaat hij over tot
alle overeengekomen of door de aard van de toestellen benodigde testen en controles. De Klant
verbindt zich er vervolgens toe om op het ogenblik van de terbeschikkingstelling een afgiftebewijs te
ondertekenen. De ondertekening door de Klant van dit document geldt als bewijs dat het toestel
beantwoordt aan het overeengekomen toestel (inclusief de accessoires, e.d.) zoals bepaald in de
bijzondere voorwaarden, dat het toestel zich in een volmaakte staat bevindt en geen (zichtbare)
gebreken vertoont, evenals dat alle noodzakelijke documenten, handleiding en uitrusting aanwezig
zijn en mee werden ter beschikking gesteld.

2.3 Verborgen gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld aan BREEX uiterlijk binnen de 24
uren na de vaststelling en ontdekking ervan, maar ten laatste binnen de 12 maanden na levering. Bij
niet tijdig en schriftelijk geformuleerde opmerkingen in overeenstemming met het bovenvermelde
zullen de geleverde goederen geacht worden volgens de regels van de kunst, conform en zonder
gebreken te zijn geleverd en zullen geacht worden aldus door de Klant te zijn aanvaard. In geen
geval zal BREEX tot enige tussenkomst gehouden zijn of op welke wijze dan ook aansprakelijk zijn
voor eventuele niet-conformiteit of gebreken door toedoen van de Klant zelf of die het gevolg zijn van
onoordeelkundig gebruik door de Klant of het niet-naleven van de voorwaarden van deze
Huurovereenkomst.

2.4 BREEX behoudt zich het recht voor om de op haar rustende verbintenissen voortvloeiend uit
de Huurovereenkomst in haar opdracht door derden te laten uitvoeren.

Artikel 3 – Wijze van gebruik en verzekering

3.1 De Klant is verplicht de toestellen overeenkomstig de bij de toestellen behorende
handleidingen en de instructies van BREEX te gebruiken. De Klant zal genoemde toestellen
uitsluitend gebruiken voor zakelijke doeleinden als een goede huisvader. De Klant ziet erop toe geen
andere wisselstukken, toebehoren of verbruiksmaterialen te gebruiken dan die welke BREEX levert of
erkent. De wisselstukken en alle gemonteerde toebehoren worden van rechtswege eigendom van
BREEX zonder enige vergoeding voor de Klant. Het is de Klant niet toegestaan de toestellen van de
locatie, waar het is geïnstalleerd, te verwijderen, tenzij met schriftelijke voorafgaande toestemming
van BREEX. De Klant zal op zijn kosten alle onderhoudswerken en alle herstellingen moeten
uitvoeren, desgevallend conform een afzonderlijke onderhoudsovereenkomst met BREEX. Een
dergelijke onderhoudsovereenkomst staat los van deze Huurovereenkomst en enige nalatigheid of
niet-uitvoering van zo’n onderhoudsovereenkomst heeft geen impact heeft op de Huurovereenkomst.

3.2 Verzekering
A. Burgerlijke aansprakelijkheid
De Klant zal, gedurende de gehele looptijd van de Huur tot op het moment van de teruggave van de
toestellen, zijn burgerlijke aansprakelijkheid uit hoofde van het gebruik en de bewaring van de
toestellen doen verzekeren door een erkende solvente verzekeringsmaatschappij en dit voor elke
schade veroorzaakt zowel aan personen als aan zaken. De verzekeringsmaatschappij zal verzaken
aan elke vorm van regres tegen BREEX. Het verzekeringscontract zal tevens de aansprakelijkheid
van BREEX dekken ten overstaan van derden, wat betreft de gehuurde toestellen. De Klant draagt
aan zijn verzekeraar en aan zijn verzekeringstussenpersoon op om (i) aan BREEX het
overeenstemmend verzekeringscertificaat jaarlijks en voor het eerst en ten laatste op de effectieve
leveringsdatum van het materieel over te maken samen met het ondertekende document van
ontvangst van het materieel en (ii) BREEX onverwijld in kennis te stellen van de beëindiging, de
opzegging of de schorsing van de verzekeringsovereenkomst alsook van elke premiewanbetaling.
B. Aansprakelijkheid voor verlies en schade
De Klant zal, gedurende de gehele looptijd van de Huur tot op het moment van de teruggave van de
toestellen, ten gunste van BREEX, de gehuurde toestellen doen verzekeren tegen de schade
veroorzaakt door brand, door blikseminslag, door ontploffing, door implosie, door de inwerking van
elektriciteit, door waterschade, door natuurkrachten, door machinebreuk en door diefstal. BREEX
heeft het recht om de naleving van deze verplichting op ieder moment te controleren of te laten
controleren door een door hem aangewezen derde. In dat kader mag BREEX de nodige
contactgegevens van de Klant, de relevante informatie m.b.t. de gehuurde toestellen en de voorziene
duurtijd van deze Huurovereenkomst, meedelen aan de door hem aangewezen derde die contact zal
opnemen met de Klant. De verzekerde waarde zal op elk ogenblik voldoende moeten zijn om het
totaal verlies van de gehuurde toestellen te dekken, overeenkomstig het artikel met betrekking tot de
verbreking van de Huurovereenkomst (artikel 8) verhoogd met de restwaarde. De Klant zal hetzij op
eigen initiatief hetzij alleszins op eerste verzoek van BREEX aan zijn verzekeraar en/of aan zijn
verzekeringstussenpersoon opdragen om (i) aan BREEX of een door BREEX aangewezen derde de
overeenstemmende verzekeringsovereenkomst alsook de betalingsbewijzen van de premies over te
maken en (ii) BREEX of een door BREEX aangewezen derde onverwijld in kennis te stellen van de
beëindiging, de opzegging of de schorsing van de verzekeringsovereenkomst alsook van elke
premiewanbetaling. Indien de nodige bewijsstukken niet tijdig verstrekt werden (30 dagen na datum
van de brief waarbij BREEX of de door haar aangestelde derde de mededeling van de stukken
gevraagd heeft) of indien de verstrekte stukken niet afdoende bewijzen dat het materieel verzekerd is
overeenkomstig de onderhavige Huurovereenkomst, is BREEX gerechtigd doch niet verplicht om de
toestellen onder te brengen in de verzekeringspolis onderschreven door BREEX in haar eigen naam.
BREEX zal hiervoor een bijkomend bedrag aan de Klant in rekening brengen. BREEX zal de Klant
hiervan voorafgaandelijk verwittigen. Dit bedrag zal vereffend dienen te worden onder dezelfde
voorwaarden en modaliteiten als voorzien voor alle andere betalingen verschuldigd in het kader van
deze Huurovereenkomst en zal samen met de periodieke huurprijzen gefactureerd worden. De Klant
behoudt steeds de mogelijkheid om op elk ogenblik de toestellen te laten verzekeren via zijn
verzekeraar of verzekeringstussenpersoon en het bewijs ervan over te maken.

C. Verpanding
Tot zekerheid van de goede uitvoering van zijn verbintenissen verklaart de Klant van heden af in
pand te geven aan BREEX, voor de volledige duurtijd van deze Huurovereenkomst, zijn vorderingen
uit hoofde van verzekeringspolissen afgesloten voor de gehuurde toestellen. De Klant verbindt er zich
toe de sommen die hem uit hoofde van de verpande vorderingen verschuldigd zijn of zullen worden
noch te zullen afstaan, noch te zullen verpanden, en ervoor te zorgen dat zij niet het voorwerp
uitmaken van een overdracht, een compensatie, een beslag door derden of een verzet, en hij ontzegt
zich uitdrukkelijk het recht alle daden te stellen die de uitwerking van onderhavige verpanding zouden
kunnen hinderen of beperken. Bij deze mandateert de Klant BREEX, als enige gerechtigde op inning,
op alle vervaldagen en op welk ogenblik van opeisbaarheid van de verpande vorderingen ook, alle
sommen met betrekking tot deze vorderingen te innen en aan te rekenen op de bedragen die de
Klant verschuldigd is, en dit zonder rechterlijke tussenkomst. Deze pandgeving geschiedt tot
zekerheid van alle bedragen die de Klant aan BREEX verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van
leasingcontracten en/of renting, en/of voortspruitend uit de zakenrelatie tussen de Klant en BREEX
en dit ter hoogte van een maximaalbedrag gelijk aan het aantal huurtermijnen vermenigvuldigd met
het bedrag van de periodieke huurtermijn, in hoofdsom en bijhorigheden, vermeerderd met het
bedrag van de aankoopoptie in het kader van een leasingcontract.
Artikel 4 – Overmacht

4.1 Elke gebeurtenis die een onoverkomelijke hindernis vormt voor de normale uitvoering van de
Huurovereenkomst of deze in ernstige mate verhindert of bemoeilijkt, zal als een geval van
overmacht worden beschouwd, zo onder meer (doch niet-limitatief): werkstaking,
overheidsmaatregelen, (tijdelijke) sluiting van het bedrijf, transportmoeilijkheden, vertraging of
onmogelijkheid in de toelevering en beschadiging van – of defecten aan – voor aan de opdracht
essentiële bedrijfsmiddelen van BREEX, vertraging of onmogelijkheid in toelevering in hoofde van
leveranciers van BREEX. In geval van overmacht, is BREEX gerechtigd om hetzij de uitvoering van
de Huurovereenkomst op te schorten voor een duur van ten hoogste drie maanden, hetzij de
Huurovereenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding
gehouden zal zijn. Financiële verbintenissen van de Klant kunnen nooit opgeschort of ontbonden
worden ten gevolge van overmacht.

Artikel 5 – Prijs en betaling

5.1 De Huurprijs is vooraf betaalbaar volgens de in de bijzondere voorwaarden overeengekomen
modaliteiten. Indien de toestellen in de loop van de kalendermaand na ondertekening van de
Huurovereenkomst zijn geleverd, dan zal het factureren van de Huurprijs aanvangen op de eerste
dag volgend op de dag nadat het laatste toestel is geleverd.

5.2 BREEX behoudt zich het recht voor de Huurprijs tussentijds, maximaal één keer per jaar, te
wijzigen, doch niet eerder dan zes maanden na ingang van de Huurovereenkomst. De wijziging kan
onder meer worden doorgevoerd als gevolg van kostenstijgingen en/of wijzigingen in de
koersverhouding en/of door de Belgische overheid genomen prijsverhogende maatregelen.

5.3 Alle belastingen en kosten, hoe ook genaamd, welke nu, of te eniger tijd, zullen worden
geheven op de door de Klant te betalen bedragen, of op de Huurovereenkomst of op de toestellen
en/of op het gebruik van de toestellen, onverschillig op wiens naam deze zijn gesteld, zijn voor
rekening van de Klant.

5.4 De Klant kan geen beroep doen op opschorting, korting dan wel verrekening plaats laten
vinden, met betrekking tot de betalingsverplichtingen van de Klant jegens BREEX en doet
uitdrukkelijk afstand van zijn rechten onder artikel 1184 B.W.

5.5 De betaling van de Huurprijs vindt plaats door een afschrijving van de door de Klant
opgegeven bankrekening. De Klant verbindt zich ertoe een SEPA-mandaat aan BREEX te
verstrekken, op eerste verzoek van BREEX.

5.6 BREEX heeft het recht (maar is niet verplicht) facturen elektronisch aan de Klant ter
beschikking te stellen per e-mail of door middel van een klantenportaal.

5.7 BREEX is gerechtigd om zekerheid voor de nakoming van de betalingsverplichtingen door de
Klant te verlangen. Deze zekerheid kan geboden worden door op eerste verzoek van BREEX een
onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie ten gunste van BREEX af te geven dan wel
persoonlijke zekerheden te bieden in de vorm van borgstellingen of aansprakelijkheidsverklaringen
(hierna gezamenlijk de “Garantie”). In geval van een personenvennootschap zijn de bestuurders hoe
dan ook persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van verplichtingen door de
personenvennootschap uit hoofde van de Overeenkomst. De Klant zal BREEX per kerende door
middel van aangetekend schrijven in kennis stellen, zodra de Klant (het voornemen tot) intrekking van
een Garantie bekend is geworden.

5.8 De huurperiode gaat in op de dag van de levering van de toestellen. Behoudens andere
bepalingen werd de Huurprijs berekend uitgaande van een levering van de toestellen op de eerste
dag van de maand. Bij levering op een andere dag, zal de huurperiode en huurfacturatie starten op
de eerste dag van de maand die volgt op de levering van de toestellen. Tussen de datum van
levering en de eerste dag van de maand die volgt op de levering van de toestellen, is de Klant
gehouden tot betaling van een gebruiksvergoeding, die definitief verworven is voor BREEX. Deze
gebruiksvergoeding wordt berekend op basis van de overeengekomen Huurprijs, pro rata voor het
aantal dagen dat verlopen is tussen de datum van levering en de eerste dag van de maand die volgt
op de levering van de toestellen. Behoudens andere bepalingen is deze gebruiksvergoeding
betaalbaar samen met de eerste Huurprijs.

5.9 Onverminderd de overige rechten van BREEX, is zij in dat geval gerechtigd aanvullende of
vervangende zekerheid van de Klant te verlangen. De Klant is verplicht die zekerheid aan te vullen of
te vervangen. Indien een Garantie van een derde voor de verplichtingen van de Klant is of wordt
ingetrokken, is BREEX gerechtigd om onmiddellijk en van rechtswege, zonder ingebrekestelling of
andere formaliteit, de Huurovereenkomst te ontbinden en onmiddellijk over te gaan tot invordering
van de door de Klant nog verschuldigde bedragen met inbegrip van de onder artikel 10 voorziene
vergoeding bij voortijdige beëindiging of ontbinding.

5.10 Tenzij hoger anders gemeld, zijn alle facturen betaalbaar op het adres van de
maatschappelijke zetel van BREEX en dienen deze, behoudens andersluidend beding, betaald te zijn
binnen een termijn van 14 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan tijdige betaling is, van rechtswege
en zonder ingebrekestelling, een verwijlsinterest van 1,5 % per maand verschuldigd alsook een

forfaitaire vergoeding van 10 % met een minimum van 65 EUR zulks bij wijze van onherroepelijke
schadevergoeding en ongeacht de gerechtskosten. Per aanmaning die wordt uitgestuurd wordt
bijkomend een aanmaningskost aangerekend van 15,00 Euro meer de kosten voor de aangetekend
zending. Alle klachten en protesten dienen te worden geformuleerd binnen de 7 dagen na
factuurdatum.

5.11 De Klant dient BREEX steeds per kerende te informeren over wijzigingen in de adres- en
factuurgegevens die bij de ondertekening van de Huurovereenkomst werden meegedeeld.

Artikel 6 – Overdracht van de Huur aan een Partner

6.1 De Klant verleent onherroepelijk aan BREEX het recht tot overdracht van de eigendom van de
toestellen en van de Huur aan een leasingmaatschappij en/of een partner van BREEX (hierna de
“Partner”). De Klant stemt bij deze in met deze overdracht en zal van rechtswege jegens de Partner
gehouden zijn tot uitvoering van de verplichtingen uit hoofde van deze Huurovereenkomst. De
Huurprijs wordt na melding van de overdracht enkel bevrijdend betaald aan de Partner, die dan alle
rechten en plichten van BREEX met betrekking tot deze Huurovereenkomst waarneemt.

6.2 BREEX heeft daarnaast het recht om de schuldvordering die door onderhavige
Huurovereenkomst ontstaat af te staan of in pand te geven. Indien de afstand of inpandstelling later
dan bij de ondertekening van deze Huurovereenkomst wordt gedaan, verklaart de Klant voldoende te
zijn ingelicht van deze afstand of inpandgeving bij eenvoudig schrijven van BREEX.

6.3 Het is de Klant niet toegestaan rechten en plichten voortvloeiende uit de Huurovereenkomst
geheel of gedeeltelijk aan derden te verkopen, te verpanden, over te dragen of te bezwaren.

6.4 Bij een overdracht van de Huur zoals bepaald in artikel 6.1 zal de Partner de verborgen
verbreken niet vrijwaren. Geen enkel verhaal kan tegen de Partner uitgeoefend worden wegens zulk
gebrek. BREEX (en niet de Partner) zal de Klant ten uitzonderlijke titel blijven vrijwaren voor
verborgen gebreken, wat de Klant uitdrukkelijk aanvaardt, en dit ongeacht de overdracht van de Huur
aan de Partner. De Klant zal zich bijgevolg voor deze klachten uitsluitend tot BREEX richten, en alle
verhaal tegen laatstgenoemde uitoefenen.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid en schade

7.1 De Klant vrijwaart BREEX tegen alle aanspraken van derden, inclusief werknemers, tot een
vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door, of in verband staande met, de toestellen of het
gebruik van de toestellen, dan wel de materialen, voor zover de schade bij derden is ontstaan door
gebreken in de toestellen, dan wel het materiaal, waarvan BREEX niet de leverancier is. De Klant
verzaakt aan ieder verhaal tegen BREEX voor eventuele schade door het gehuurd materieel aan zijn
eigen patrimonium berokkend. De Klant vrijwaart BREEX tegen alle aanspraken van derden,
hieronder begrepen de aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of
worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door de Klant wordt gehouden of
waarvoor zijn anderszins verantwoordelijk is, tot vergoeding van schade (mede) veroorzaakt door of
in verband staande met de apparatuur of het gebruik van de toestellen of de staat waarin deze zich
bevindt.

7.2 De aansprakelijkheid van BREEX voor elke genots-, winstderving en/of indirecte schade is in
elk geval uitgesloten en BREEX zal onder geen enkel beding hiervoor tot enige schadevergoeding
kunnen gehouden worden. BREEX is in geen geval aansprakelijk voor schade aan de aan de
toestellen verbonden hardware, software en data. Noch is zij aansprakelijk voor schade of kosten die
het gevolg zijn van misbruik van de toegangs-of identificatiecodes. In geval van niet-conformiteit of
defecten aan de toestellen, waarvoor BREEX tot tussenkomst is gehouden, is BREEX haar
aansprakelijkheid en tussenkomst beperkt tot uitsluitend herstel of in voorkomend geval vervanging
van de defecten of niet-conforme toestellen.

7.3 De Klant kan geen aanspraak maken op enige schorsing of vernietiging van de Huur,
vermindering van een Huurprijs of schorsing van betaling ervan, noch op enige schadevergoeding in
geval van geheel of gedeeltelijk genotsverlies van het materieel, om eender welke reden ook, fout
van derden of overmacht inbegrepen. Ingeval van verlies of tenietgaan van de verhuurde toestellen,
ongeacht de oorzaak, zal de Klant BREEX schadeloos stellen voor alle door deze laatste geleden
schade.

7.4 In geval van meerdere huurders is elke individuele huurder hoofdelijk en ondeelbaar gehouden
tot de uitvoering van de Huurovereenkomst.

Artikel 8 – Recht tot ontbinding en opzegging

8.1 De Huurovereenkomst kan van rechtswege door BREEX ontbonden worden per gewone
schriftelijke kennisgeving aan de Klant, zonder enige gerechtelijke formaliteit:
• indien de Klant zich in staking van betaling, collectieve schuldenregeling, gerechtelijke
reorganisatie of faillissement bevindt,
• bij overlijden van de Klant,
• bij een vermindering of verlies van de Garantie,
• bij een beslag of andere vormen van gedwongen tenuitvoerlegging lastens de Klant,
• indien er beschadiging, vernietiging of verlies van de verhuurde toestellen is vastgesteld,
• indien de Klant aan BREEX en/of de Partner onjuiste informatie verstrekt heeft betreffende zijn
onderneming of zijn financiële situatie die een cruciale rol gespeeld heeft in de beslissing van BREEX
en/of de Partner om de relatie met de Klant aan te gaan,
• bij wanbetaling van facturen,
• bij eender welke wanprestatie van de Klant uit deze Huurovereenkomst waaraan niet verholpen
wordt binnen een termijn van minimum 5 dagen na schriftelijke ingebrekestelling daartoe.
Indien de Klant de Huurovereenkomst vroegtijdig en voorafgaandelijk aan het verstrijken van
de contractueel voorziene duur eenzijdig zou beëindigen of verbreken dan wel een contractuele
wanprestatie zou begaan, is de Klant aan BREEX minstens een forfaitaire schadevergoeding
verschuldigd zoals hierna bepaald. De Klant is, in alle gevallen van voortijdige beëindiging,
onverminderd het recht van BREEX op volledige schadevergoeding, naast de vervallen en
onbetaalde sommen, verhoogd met de verwijlintresten, een vergoeding verschuldigd enerzijds aan
BREEX, vastgesteld op de waarde der nog te vervallen huurtermijnen, verhoogd met de restwaarde,
met 150 EUR + BTW dossierkosten en 5 % wederbeleggingsvergoeding, verminderd met het
beschikbaar saldo van de verkoop van de toestellen. De Klant ziet uitdrukkelijk af van het voordeel
van art. 1231 BW. Deze vergoeding dekt niet de minderwaarde die zou voortspruiten uit de beschadigde
toestand van het teruggenomen toestel. Die minderwaarde dient afzonderlijk vergoed.
De door de Klant gedane betalingen worden eerst aangerekend op de bedongen vergoeding en op
de verwijlintresten en daarna op de onbetaald gebleven kosten en ten slotte op de hoofdsommen.
Onderhavige afrekening zal eveneens toegepast worden in geval van totaal verlies, vastgesteld en
bevestigd door expertise.

Artikel 9 – Einde van de Overeenkomst

9.1 De Klant is verplicht de toestellen bij het einde van de Huurovereenkomst, om welke reden
dan ook, in goede en complete staat aan BREEX ter beschikking te stellen. Behoudens de normale
slijtage zal deze staat gelijk zijn aan de staat, omschreven in het afgiftebewijs.

9.2 De kosten voor het retourtransport komen ten laste van de Klant. Deze kosten worden bepaald
aan de hand van de op dat moment bij BREEX in gebruik zijnde tabel vervoerskosten per
gewichtsgroep. De nog niet verbruikte verbruiksmaterialen blijven eigendom van BREEX en dienen
bij het einde van de looptijd van de Huurovereenkomst aan BREEX te worden geretourneerd.

9.3 Indien de Klant weigert de toestellen bij einde van de Huurovereenkomst overeenkomstig
artikel 9.1 aan BREEX ter beschikking te stellen wordt van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding opgelegd van 100,00 EUR per toestel per dag,
dagdeel daaronder begrepen, voor iedere dag dat het toestel niet wordt afgegeven met een
maximum van 5.000,00 EUR per toestel.

Artikel 10 – Eigendomsrecht

10.1 Voor de volledige duur van de Huurovereenkomst blijven de toestellen, inclusief alle
toebehoren, eigendom van BREEX of diens rechthebbenden.

10.2 Het is de Klant verboden de toestellen (onder) te verhuren, onder enige titel aan derden in
gebruik af te staan, te verpanden, te verkopen, te vervreemden of anderszins te bezwaren of op
enige andere wijze aan derden af te staan. Het is de Klant niet toegestaan om de op de toestellen
aangebrachte merken, nummers, namen en/of andere opschriften te verwijderen, te bedekken, te
(doen) veranderen of te beschadigen, noch daaraan andere toe te voegen. Eventuele noodzakelijke
of gewenste veranderingen aan de toestellen mogen uitsluitend door BREEX worden aangebracht.

10.3 De Klant is verplicht ieder die enig recht op, of ten aanzien van de toestellen wil uitoefenen,
onmiddellijk in kennis te stellen van het feit dat de toestellen eigendom zijn van BREEX. De Klant
stelt BREEX tevens onverwijld bij aangetekend schrijven, onder overlegging van alle ter zake
dienende bescheiden, in kennis over (i) dreigende uitvoeringsmaatregelen, (ii) beslag of retentie op
het geheel of een deel van de verhuurde toestellen, (iii) ongeval waarbij het geheel of een deel van
de verhuurde toestellen betrokken zijn, (iv) opeising diefstal of (v) beschadiging van de verhuurde
toestellen.

Artikel 11 – GDPR

11.1 BREEX respecteert de privacy van de Klant en verwerkt diens persoonsgegevens met het oog
op klanten- of prospectenbeheer zulks in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving (met
name Verordening nr. (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke
personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). Deze verwerkingen gebeuren op
basis van de toestemming van de Klant en de gemaakte afspraken. Door de ondertekening van deze
Huurovereenkomst, aanvaardt de Klant dat BREEX solvabiliteitsnazichten kan verrichten, alsook
gegevens kan inwinnen betreffende de Klant evenals zijn vertegenwoordigers en andere partijen
betrokken bij de activiteit van de Klant. Deze gegevens kunnen door BREEX of haar groep gebruikt
worden voor de uitvoering van de Huurovereenkomst, het vervullen van hun wettelijke verplichtingen
en ten einde informatie toe te zenden met betrekking tot producten of diensten die voor de Klant
interesse kunnen vertonen. Deze gegevens kunnen ook aan de Partner worden overgemaakt in het
kader van een overdracht van de Huur. Deze verzameling gebeurt conform de privacy policy van de
betrokken BREEX. De Klant heeft het recht om geïnformeerd te worden over diens
persoonsgegevens die BREEX en/of BREEX verwerken alsook om te vragen om de rechtzetting van
onjuiste gegevens, om verwijdering van de gegevens en/of de beperking van de verwerking, steeds
voor zover de toepasselijke regelgeving dit voorziet. De Klant heeft tevens het recht om bezwaar te
maken tegen een verwerking en om de overdracht van de persoonsgegevens te vragen, wederom in
overeenstemming met de toepasselijke regelgeving. De Klant kan deze rechten uitoefenen door
verzending van een schriftelijk verzoek aan BREEX en/of BREEX, gedagtekend en ondertekend, met
een kopie van beide zijden van de identiteitskaart als bijlage. In geval van problemen heeft de Klant
het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35,
1000 Brussel +32 (0)2 274 48 00; +32 (0)2 274 48 35; contact@apd-gba.be).

Artikel 12 – Toepasselijk recht en forumkeuze

12.1 Voor elk geschil m.b.t. de Huurovereenkomst, haar uitvoering, interpretatie en beëindiging,
zullen uitsluitend de Nederlandstalige rechtbanken van Dendermonde bevoegd zijn. De
Huurovereenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

NL: Partijen komen overeen dat (i) elektronische handtekeningen die kwalificeren als een
geavanceerde of een gekwalificeerde elektronische handtekening onder de eIDAS Verordening
(Verordening (EU) nr. 910/2014) of (ii) scans van de ondertekende handtekeningpagina van deze
Overeenkomst bezorgd via e-mail in .pdf formaat, dezelfde bewijswaarde zullen hebben als een
origineel papieren exemplaar met een handgeschreven handtekening.

ENG: Parties agree that (i) electronic signatures which qualify as an advanced or a qualified e-
signature under the eIDAS Regulation (Regulation (EU) N°910/2014) or (ii) scan copies of duly
signed counterpart signature pages to this Agreement transmitted by email in .pdf format, will have
the same probative value as a wet ink original paper document bearing a manually signed signature.